§ 1. Gjennomføring av forordning (EU) 2021/782 i norsk rett

§ 1. Gjennomføring av forordning (EU) 2021/782 i norsk rett

EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 42h (forordning (EU) 2021/782) om jernbanepassasjerers rettigheter og forpliktelser gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg XIII, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.