Statens Jernbanetilsyn logo

Kapittel VI. Avsluttende bestemmelser

§ 22.(Straff)

§ 22.(Straff)

Den som uaktsomt eller forsettlig overtrer bestemmelse eller vilkår som er gitt i eller med hjemmel i loven, straffes med bøter dersom forholdet ikke går inn under strengere straffebestemmelse.
Den som uaktsomt eller forsettlig overtrer forbudet i §§ 3 a eller 3 b, straffes med bøter eller fengsel inntil ett år.

§ 23.(Ikrafttredelse m.v.)

§ 23.(Ikrafttredelse m.v.)

  1. 1.
    Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.1
  2. 2.
    Fra samme tid oppheves følgende lover og bestemmelser: - - -

§ 24.(Overgangsordninger)

§ 24.(Overgangsordninger)

Departementet kan fastsette overgangsordninger for tidligere gitte konsesjoner.