§ 6 b. (Nasjonal beredskap)

§ 6 b. (Nasjonal beredskap)

For å sikre nødvendig samfunnssikkerhet og beredskap i ekstraordinære situasjoner, kriser og krig, kan departementet pålegge den som driver aktivitet knyttet til jernbane, å utføre oppgaver i form av
 1. a.
  beredskapsplanlegging,
 2. b.
  rapportering eller utveksling av informasjon,
 3. c.
  fysisk og logisk sikring av viktige anlegg og systemer,
 4. d.
  transporttjenester i alle ledd av transportkjeden,
 5. e.
  samarbeid med andre nasjonale eller internasjonale aktører, og
 6. f.
  gjennomføring av eller deltagelse i øvelser og militære operasjoner.
Medfører et pålegg vesentlige kostnader for den det er rettet mot, og disse ikke oppveies av tilsvarende fordeler, skal departementet fastsette et rimelig vederlag for dette.
Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om pålegg etter første ledd og vederlag etter annet ledd, herunder hvilke virksomheter som skal omfattes, koordinering av oppgaver mellom virksomheter, regler for utmåling av vederlag, og forholdet til beredskapsplanlegging etter annen lovgivning.