§ 6. (Tillatelse til å drive jernbanevirksomhet mv.)

§ 6. (Tillatelse til å drive jernbanevirksomhet mv.)

Den som vil drive jernbanevirksomhet, må ha tillatelse. Departementet kan i forskrift gi regler om tillatelser, tillatelsesmyndighet, søknader og saksbehandling, herunder tilgang til lokaler, anlegg og utstyr. Til drift av kjøreveien ligger ansvaret for trafikkstyringen, hvis ikke departementet gir samtykke til at ansvaret kan overføres til andre.
Den som driver jernbanevirksomhet etter første ledd, skal sørge for at virksomheten drives sikkert, og at vilkårene som er satt for virksomheten i eller i medhold av loven, er oppfylt. Dette gjelder selv om deler av driften utføres av én eller flere leverandører.
Den som driver jernbanevirksomhet, skal stanse driften dersom hensynet til sikkerheten tilsier det.
Departementet kan ved forskrift eller enkeltvedtak fastsette nærmere bestemmelser for å ivareta hensynet til en sikker og hensiktsmessig trafikkavvikling samt miljø, herunder krav til:
 1. a.
  nødvendige faglige, personlige og økonomiske forutsetninger hos søkeren,
 2. b.
  kompetanse mv. hos driftspersonellet,
 3. c.
  garanti eller forsikring for erstatningsansvar som kan oppstå pga. virksomheten,
 4. d.
  regnskap, regnskapsettersyn, statistikk mv., og til innsyn i slike dokumenter,
 5. e.
  sikkerhetsstyringssystemer,
 6. f.
  støyskjerming og gjerdehold,
 7. g.
  registerføring
Departementet kan ved forskrift fastsette at det skal kreves ordinær politiattest fra søkeren eller daglig leder av virksomheten og fra personell som har sikkerhetsansvar.