§ 4. (Anlegg og godkjenning av kjørevei)

§ 4. (Anlegg og godkjenning av kjørevei)

Departementet kan fastsette forskrifter om kjøreveiens tekniske utforming for å ivareta hensynet til en sikker og hensiktsmessig trafikkavvikling.
Planlegging og anlegg av kjørevei skal for øvrig skje etter plan- og bygningsloven.
Kjøreveien skal være godkjent av departementet før den settes i drift. Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om godkjenning etter første punktum.