§ 3 b. (Pliktmessig avhold mv.)

§ 3 b. (Pliktmessig avhold mv.)

Den som fører rullende materiell, må i tjenestetiden ikke nyte alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel. Tjenestetiden omfatter tidsrommet fra vedkommende i henhold til sine tjenesteplikter påbegynner utførelsen av slikt arbeid som stillingen krever og inntil arbeidet avsluttes. Forbudet gjelder tilsvarende for den som utfører eller forsøker å utføre oppgaver knyttet til sikkerheten ved jernbane.
Forbudet gjelder også i et tidsrom av 8 timer før tjenesten begynner.
Departementet kan gi nærmere forskrifter om hvem som omfattes av denne bestemmelsen.