Til startsiden

Kapittel I. Innledende bestemmelser

§ 1. (Lovens virkeområde)

§ 1. (Lovens virkeområde)

Loven gjelder anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane, forstadsbane og lignende sporbundet transportmiddel. Loven gjelder også faste og løse innretninger og all aktivitet knyttet til jernbane.

§ 2. (Unntak for visse jernbaner)

§ 2. (Unntak for visse jernbaner)

Departementet kan ved forskrift eller enkeltvedtak helt eller delvis unnta fra loven jernbane som i hovedsak har et annet formål enn transport, eller som ikke vil utgjøre en vesentlig trafikksikkerhetsrisiko.

§ 3. (Definisjoner)

§ 3. (Definisjoner)

I denne lov menes med:
 1. a.
  kjørevei: sporanlegg med tilhørende grunn og innretninger, signal- og sikringsanlegg, strømforsyningsanlegg og kommunikasjonsanlegg;
 2. b.
  trafikkstyring: togledelse og andre funksjoner som koordinerer og ivaretar sikkerheten for togfremføringen;
 3. c.
  trafikkvirksomhet: person- og godstransport på kjøreveien;
 4. d.
  jernbanevirksomhet: drift av kjørevei, trafikkstyring og trafikkvirksomhet.
Departementet kan gi utfyllende bestemmelser om hva som menes med kjørevei, trafikkstyring og trafikkvirksomhet.