Til startsiden

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

§ 1-1. Formål

§ 1-1. Formål

Forskriften fastsetter minimumskrav til tekniske spesifikasjoner for kjøretøy. Dette for å oppnå sikker og hensiktsmessig ibruktaking, oppgradering, fornyelse, drift og vedlikehold av kjøretøy. Forskriften stiller også krav til søknader om tillatelse til test og transport av kjøretøy.

Forskriften samler de tekniske kravene som stilles til kjøretøy som skal trafikkere det norske jernbanenettet, samt har bestemmelser om transport og test av kjøretøy.

§ 1-2. Virkeområde

§ 1-2. Virkeområde

Forskriften gjelder alle kjøretøy på jernbanenettet, unntatt kjøretøy som er omfattet av arbeidsmaskinforskriften. Forskriften inneholder bestemmelser om søknad om tillatelse til test og transport, og nasjonale tekniske regler for slike kjøretøy. Bestemmelser som regulerer søknadsprosessen for tillatelse til å bringe kjøretøy i omsetning følger av samtrafikkforskriften kapittel 6.

Virkeområdet er det samme som for samtrafikkforskriften. Forskriften omfatter ikke arbeidsmaskiner som skal kjøre på lukket område.

§ 1-3. Definisjoner

§ 1-3. Definisjoner

 1. a.
  transport: kjøretøy som trekkes eller skyves som del av et tog, uten bruk av egen trekkraft. Eksempelvis nytt materiell som trekkes av et kjøretøy som har tillatelse,
 2. b.
  tog: trekkraftkjøretøy, med eller uten vogner, som er gitt et tognummer i en rute og som skal kjøres fra et bestemt utgangssted til et bestemt ankomststed,
 3. c.
  skift: kjøretøy som flyttes under skifting,
 4. d.
  skifting: flytting av kjøretøy på en stasjon eller på et sidespor og eventuelt på deler av et hovedspor som det er nødvendig å benytte for å utføre skifting,
 5. e.
  kjøretøy: et jernbanekjøretøy som kjører på egne hjul på jernbane, med eller uten egen trekkraft. Et kjøretøy er sammensatt av et eller flere strukturelle og funksjonelle delsystemer, eller deler av slike delsystemer, og har tre eller flere hjul,
 6. f.
  delsystemer: resultatet av inndelingen av jernbanesystemet, som beskrevet i vedlegg II til samtrafikkforskriften. Disse delsystemene som det må fastsettes grunnleggende krav til, er av strukturell eller funksjonell karakter,
 7. g.
  OTM (on-track machine): arbeidskjøretøy som er særskilt konstruert for bygging og vedlikehold av spor og infrastruktur, som har eller kan få tillatelse til å kjøre på åpen linje,
 8. h.
  DeBo: Utpekt organ som verifiserer samsvar med nasjonale regler.