§ 9-1. Samordning

§ 9-1. Samordning

(1) Dersom det oppstår interessekonflikter under ruteplanleggingen omhandlet i § 8-6 skal infrastrukturforvalteren gjennom en samordning av alle søknadene forsøke å tilgodese alle søknader så langt det er mulig.
(2) Infrastrukturforvalteren har innenfor rimelige grenser rett til å foreslå infrastrukturkapasitet som er forskjellig fra den det ble søkt om.
(3) Infrastrukturforvalteren skal tilstrebe å finne en løsning på eventuelle konflikter gjennom samråd med de berørte søkerne. Dette samråd skal bygge på at følgende opplysninger vederlagsfritt er lagt fram skriftlig eller elektronisk:
 1. a.
  ruteleier som alle andre søkere har inngitt søknad om, på samme strekning
 2. b.
  ruteleier som er foreløpig tildelt alle andre søkere på samme strekning
 3. c.
  alternative ruteleier som er foreslått for de relevante linjer i samsvar med annet ledd
 4. d.
  fullstendige opplysninger om de kriteriene som anvendes i kapasitetsfordelingsprosessen.
(4) I henhold til forvaltningslovens regler om taushetsplikt skal nevnte opplysninger legges fram på en slik måte at andre søkeres identitet ikke avsløres, med mindre de berørte søkere har gitt sitt samtykke til slik avsløring.
(5) Prinsippene for samordningen skal fastsettes av infrastrukturforvalteren, og skal fremgå av netterklæringen. Prinsippene skal særlig gjenspeile vanskelighetene ved å organisere internasjonale ruteleier og hvilke konsekvenser endringer kan få for andre infrastrukturforvaltere.