Til startsiden

Kapittel 4. Jernbanerelaterte tjenester

§ 4-1. Tilgang til den minste pakken med tjenester

§ 4-1. Tilgang til den minste pakken med tjenester

Infrastrukturforvalter skal tilby følgende tjenester til alle jernbaneforetak og andre søkere på ikke-diskriminerende vilkår:
 1. a.
  behandling av søknader om infrastrukturkapasitet
 2. b.
  retten til å bruke kapasitet som tildeles
 3. c.
  bruk av jernbaneinfrastruktur, herunder sporveksler og sporkryss
 4. d.
  trafikkstyring, herunder signalgiving, regulering, ekspedering samt kommunikasjon og framskaffelse av informasjon om togtrafikk
 5. e.
  bruk av strømforsyningsutstyr for kjørestrøm, der dette er tilgjengelig
 6. f.
  alle andre opplysninger som er nødvendige for iverksetting eller drift av tjenesten det er tildelt kapasitet for.

§ 4-2. Tilgang til serviceanlegg og tjenester i disse

§ 4-2. Tilgang til serviceanlegg og tjenester i disse

Den som driver serviceanlegg skal gi tilgang, herunder sportilgang, til alle søkere på ikke-diskriminerende vilkår, til følgende anlegg og tjenester som ytes i disse:
 1. a.
  stasjoner for passasjerer, herunder bygninger og andre anlegg, også for formidling av reiseinformasjon og egnede lokaler for billettsalg
 2. b.
  godsterminaler
 3. c.
  skiftestasjoner og skifteanlegg
 4. d.
  hensettingsspor
 5. e.
  vedlikeholdsanlegg, unntatt anlegg for omfattende vedlikehold av høyhastighetstog eller andre typer rullende materiell som krever særskilte anlegg
 6. f.
  andre tekniske anlegg, herunder rengjørings- og vaskeanlegg
 7. g.
  havneanlegg som er knyttet til jernbanevirksomhet
 8. h.
  avlastningsanlegg
 9. i.
  påfyllingsanlegg for drivstoff og forsyning av drivstoff i disse anlegg. Prisene for dette skal angis særskilt på fakturaene.

§ 4-3. Behandling av anmodninger om kapasitet i serviceanlegg

§ 4-3. Behandling av anmodninger om kapasitet i serviceanlegg

(1) Anmodning fra søkere om tilgang til og tilbud om tjenester i anlegg nevnt i § 4-2 skal besvares innen en frist fastsatt av markedsovervåkingsorganet. Slike anmodninger kan bare avslås dersom det finnes levedyktige alternativ som gjør det mulig å utføre den aktuelle gods- eller persontransporten på de samme eller alternative ruter på økonomisk akseptable vilkår. Slike avslag må begrunnes skriftlig og angi brukbare alternativer når den som driver serviceanlegget er direkte eller indirekte kontrollert av et organ eller foretak som har en dominerende stilling i det nasjonale markedet for jernbanetransporttjenester som anlegget brukes til.
(2) Kravet i første ledd innebærer ikke at den som driver serviceanlegget er forpliktet til å investere i ressurser eller anlegg for å imøtekomme alle anmodninger.
(3) Dersom det oppstår en interessekonflikt mellom ulike anmodninger, skal den som driver serviceanlegget forsøke å imøtekomme alle anmodninger i størst mulig grad.
(4) Dersom det ikke finnes noe levedyktig alternativ og det ikke er mulig å imøtekomme alle anmodninger om kapasitet for det aktuelle anlegg på grunnlag av påviste behov, kan søkere klage til markedsovervåkingsorganet. Markedsovervåkingsorganet skal undersøke saken og eventuelt treffe tiltak for å sikre at en hensiktsmessig del av kapasiteten tildeles den aktuelle søker.
(5) Markedsovervåkingsorganet kan fastsette nærmere bestemmelser om fremgangsmåte og kriterier som skal følges for adgang til tjenester etter dette kapitlet.

§ 4-4. Tilleggstjenester

§ 4-4. Tilleggstjenester

(1) Dersom den som driver serviceanlegg tilbyr følgende tjenester, skal tjenestene tilbys på ikke-diskriminerende vilkår til alle søkere som anmoder om dem:
 1. a.
  kjørestrøm
 2. b.
  forvarming av passasjertog
 3. c.
  skreddersydde kontrakter om kontroll av transport av farlig gods eller assistanse til drift av spesialtransport.
(2) Avgifter for kjørestrøm skal angis på fakturaene atskilt fra avgiftene for bruk av strømforsyningsutstyr etter § 4-1 bokstav e.

§ 4-5. Ekstratjenester

§ 4-5. Ekstratjenester

(1) Søkere kan anmode infrastrukturforvalter eller den som driver serviceanlegg om følgende ekstratjenester:
 1. a.
  adgang til telekommunikasjonsnett
 2. b.
  framskaffelse av tilleggsopplysninger
 3. c.
  teknisk kontroll av rullende materiell
 4. d.
  billettsalg på stasjoner for passasjerer
 5. e.
  omfattende vedlikeholdstjenester som leveres i vedlikeholdsanlegg beregnet for høyhastighetstog eller andre typer rullende materiell som krever særskilte anlegg.
(2) Den som driver serviceanlegget er ikke forpliktet til å tilby disse tjenestene. Dersom den som driver serviceanlegget beslutter å tilby noen av disse tjenester til andre, skal den på anmodning tilby dem på ikke-diskriminerende vilkår til alle søkere.

§ 4-6. Serviceanlegg som ikke er i bruk

§ 4-6. Serviceanlegg som ikke er i bruk

Dersom et serviceanlegg som nevnt i § 4-2 ikke har vært i bruk i en periode på minimum to år sammenhengende og en søker overfor den som driver serviceanlegget har fremvist interesse på grunnlag av et faktisk behov, skal eieren gjøre det offentlig kjent at hele eller deler av serviceanlegget er tilgjengelig for andres disposisjon, samt på markedsmessige vilkår inngå avtale om utleie eller leasing av anlegget som jernbaneserviceanlegg. Dette gjelder ikke dersom den som driver serviceanlegget kan godtgjøre at alle jernbaneforetak er forhindret fra å bruke anlegget på grunn av en pågående omstillingsprosess.