§ 3-8. Koordineringsmekanisme

§ 3-8. Koordineringsmekanisme

(1) Infrastrukturforvalter skal etablere en koordineringsmekanisme for å sikre samordning mellom infrastrukturforvalter, berørte jernbaneforetak og andre søkere. Brukere av gods- og passasjertransport, samt nasjonale og lokale myndigheter, skal også inviteres til å delta i koordineringen. Markedsovervåkingsorganet kan delta som observatør.
(2) Følgende spørsmål skal særlig berøres i koordineringsmekanismen
 1. a.
  Søkeres behov i forbindelse med vedlikehold og utvikling av infrastrukturkapasitet
 2. b.
  Innholdet i og gjennomføringen av avtalen mellom vedkommende myndighet og infrastrukturforvalter nevnt i § 3-2, samt innholdet i parameterne etablert gjennom ytelsesordningen nevnt i § 6-6
 3. c.
  Innholdet i og gjennomføringen av netterklæringen
 4. d.
  Spørsmål om intermodalitet og interoperabilitet
 5. e.
  Andre spørsmål vedrørende betingelsene for tilgang, bruk av infrastrukturen og kvaliteten på infrastrukturforvalters tjenester.
(3) Infrastrukturforvalter skal i samråd med de nevnte aktørene utarbeide og offentliggjøre nærmere retningslinjer for koordineringen.
(4) Koordineringen skal finne sted minst en gang hvert kalenderår. Infrastrukturforvalter skal publisere en oversikt over aktiviteter i henhold til denne bestemmelsen på sine nettsider.
(5) Koordinering etter denne bestemmelsen berører ikke søkeres rett til å klage til markedsovervåkingsorganet etter bestemmelsene i kapittel 11.