§ 3-4. Infrastrukturforvalters uavhengighet

§ 3-4. Infrastrukturforvalters uavhengighet

(1) Infrastrukturforvalter er ansvarlig for drift, vedlikehold og fornyelse av jernbanenettet. Infrastrukturforvalter har ansvaret for utviklingen av jernbaneinfrastrukturen innenfor rammene av oppdragsbrev etter § 1-2 og avtale med Jernbanedirektoratet etter § 3-2 i denne forskriften. Verken jernbaneforetak eller andre skal, direkte eller indirekte, kunne utøve avgjørende innflytelse på infrastrukturforvalters beslutninger i forbindelse med ivaretakelsen av de grunnleggende funksjonene angitt i § 1-7 bokstav i.
(2) Medlemmer av infrastrukturforvalters daglige ledelse og styre, og personer som er underordnet disse, skal opptre på en ikke-diskriminerende måte og slik at det ikke foreligger en mulighet for påvirkning som følge av interessekonflikter.
(3) Ingen kan samtidig være utpekt eller ansatt:
  1. a.
    som medlemmer av infrastrukturforvalters ledelse og som medlemmer av et jernbaneforetaks ledelse, eller tilsvarende organ som utøver kontroll og foretar generelle strategiske beslutninger i de aktuelle selskapene
  2. b.
    som personer med ansvar for å treffe beslutninger om grunnleggende funksjoner og som medlemmer av et jernbaneforetaks ledelse.
(4) Infrastrukturforvalter skal påse at det ikke oppstår interessekonflikter for personer som ivaretar grunnleggende funksjoner, herunder gjennom jobbskifter, gjennom engasjement, eller på annen måte. Tredje ledd bokstav a får tilsvarende anvendelse for avdelingsledere med ansvar for forvaltning av jernbaneinfrastrukturen og avdelingsledere med ansvar for leveranser av transporttjenester på sporet.
(5) Som unntak fra første ledd kan infrastrukturforvalters funksjoner utføres av forskjellige infrastrukturforvaltere, herunder parter i offentlig-private partnerskap, forutsatt at alle oppfyller kravene i paragrafen her, § 3-5 og § 3-7, og påtar seg det fulle ansvaret for utøvelsen av de aktuelle funksjonene.
(6) Infrastrukturforvalter kan inngå samarbeidsavtaler med ett eller flere jernbaneforetak på en måte som ikke innebærer forskjellsbehandling, og med sikte på å skape fordeler for kundene, for eksempel reduserte kostnader eller bedre ytelse på den delen av jernbanenettet som omfattes av avtalen. Markedsovervåkingsorganet skal føre tilsyn med gjennomføringen av slike avtaler, og kan, dersom det er berettiget, gi råd om at de bør heves.