§ 3-3. Særskilte krav til jernbaneforetaks drift

§ 3-3. Særskilte krav til jernbaneforetaks drift

(1) Jernbaneforetak skal drives etter de prinsipper som gjelder for kommersielle selskaper. Dette gjelder uansett hvem som eier dem og om de har påtatt seg forpliktelser til offentlig tjenesteytelse.
(2) Jernbaneforetak som skal utføre passasjertransport skal utforme beredskapsplaner som skal samordnes på en hensiktsmessig måte med henblikk på å sikre assistanse til passasjerer i tråd med forordning (EU) 2021/782 artikkel 20 ved større driftsavbrytelser.