§ 3-2. Avtale mellom myndigheten og infrastrukturforvalter

§ 3-2. Avtale mellom myndigheten og infrastrukturforvalter

(1) Myndigheten nevnt i § 1-6 første ledd skal inngå en avtale med infrastrukturforvalter om kjøp av tjenester i tråd med vedlegg III. Dette påvirker ikke gjeldende prinsipper for planlegging og finansiering av infrastrukturen, og prinsippet om ettårig budsjettering. Avtalen skal gjelde for en periode på minst fem år, og skal ta utgangspunkt i rammer og vilkår angitt i oppdragsbrev som nevnt i § 1-2 første ledd og tildelingsbrev. Avtalen skal inneholde stimuleringstiltak for å redusere kostnadene ved å stille infrastruktur til rådighet og nivået på avgiftene som innkreves som betaling for bruk av infrastrukturen etter kapittel 6.
(2) Før avtale etter første ledd undertegnes, skal søkere og potensielle søkere konsulteres.