§ 2-2. Unntak fra tilgangsretten for passasjertransport

§ 2-2. Unntak fra tilgangsretten for passasjertransport

(1) Retten etter § 2-1 første ledd er begrenset for passasjertransporttjenester mellom et avgangs- og ankomststed som omfattes av en eller flere kontrakter om offentlig tjenesteyting hvis utøvelse av denne retten vil kunne bringe i fare den økonomiske likevekten i en slik kontrakt.
(2) Ved avgjørelsen av om det vil oppstå en relevant påvirkning av den økonomiske likevekten i en kontrakt om offentlig tjenesteyting, skal markedsovervåkingsorganet foreta en objektiv økonomisk analyse basert på forhåndsfastsatte kriterier.
(3) Dersom markedsovervåkingsorganet beslutter at den økonomiske likevekten i en kontrakt om offentlig tjenesteyting vil kunne bringes i fare av den planlagte passasjertransporttjenesten, jf. første ledd, skal det angi mulige endringer i de berørte tjenestene som vil sikre at betingelsene for tilgang er oppfylt.
(4) Hvis markedsovervåkinsorganet etter en analyse etter denne paragrafen fastslår at en planlagt persontransportrute med høyhastighetstog mellom et bestemt avgangssted og et bestemt bestemmelsessted bringer den økonomiske likevekten i en kontrakt om offentlig tjenesteyting som omfatter samme rute eller en alternativ rute i fare, skal det angi mulige endringer i den ruten som vil sikre at vilkårene for tilgangsretten i § 2-1 første ledd, er oppfylt. Slike endringer kan omfatte en endring av den planlagte ruten.
(5) Markedsovervåkingsorganet kan fastsette utfyllende bestemmelser om fremgangsmåten og kriteriene som skal følges for anvendelsen av denne paragrafen.