Til startsiden

Vedlegg IV. Tidsplan for tildelingsprosessen

(1) Ruteplanen skal fastsettes en gang hvert kalenderår.
(2) Overgangen til ny ruteplan skal finne sted ved midnatt den andre lørdag i desember. Dersom en overgang eller justering gjennomføres etter vinteren, særlig for å ta hensyn til eventuelle endringer i ruteplaner for regional passasjertrafikk, skal dette skje ved midnatt den andre lørdag i juni, og ved behov på andre tidspunkter mellom disse datoene. Infrastrukturforvalterne kan bli enige om andre datoer, og de skal i så fall underrette EFTAs overvåkningsorgan om dette dersom internasjonal trafikk kan bli berørt.
(3) Siste frist for inngivelse av søknader om kapasitet som skal innarbeides i ruteplanen, skal ikke være tidligere enn 12 måneder før ruteplanen trer i kraft. Infrastrukturforvalter skal også ta hensyn til søknader som er innkommet etter fristen.
(4) Senest 11 måneder før ruteplanen trer i kraft, skal infrastrukturforvalterne sikre at foreløpige ruteleier for internasjonal trafikk er opprettet i samarbeid med andre relevante infrastrukturforvaltere. Infrastrukturforvalterne skal sikre at disse så langt som mulig respekteres videre i prosessen.
(5) Infrastrukturforvalter skal utarbeide et utkast til ruteplan senest fire måneder etter fristen for inngivelse av søknader fra søkerne.
(6) Infrastrukturforvalter skal treffe en beslutning om søknader som mottas etter fristen nevnt i nr. 3 i henhold til en fremgangsmåte beskrevet i netterklæringen.
Infrastrukturforvalter kan omfordele et tildelt ruteleie hvis det er nødvendige for å sikre best mulig samsvar mellom alle ruteleiesøknader og hvis det den berørte søker som har blitt tildelt et ruteleie aksepterer dette. Infrastrukturforvalter skal oppdatere utkastet til ruteplan senest en måned før endringene i ruteplanen for å få inn alle tildelte ruteleier etter fristen nevnt i nr. 3.
(7) I tilfeller der tog som krysser fra et jernbanenett til et annet har beregnet ankomst på mindre enn 18 timers forsinkelse, skal ikke infrastrukturforvalteren for det andre jernbanenettet anse dette som et avlyst ruteleie, og skal ikke kreve søknad om et nytt ruteleie. Dette gjelder også hvis det tildeles et nytt ruteleie, hvis ikke søkeren informerer infrastrukturforvalteren om at toget ikke vil krysse dette jernbanenettet. Infrastrukturforvalter skal umiddelbart formidle til søkeren det oppdaterte eller nye ruteleiet og, hvis relevant, forbindelsen mellom det nye eller endrede ruteleienummeret og det opprinnelige ruteleienummeret.
(8) Involverte infrastrukturforvaltere skal konsultere berørte søkere og publisere midlertidige kapasitetsbegrensninger på jernbanestrekninger på grunn av f.eks. infrastrukturarbeider, herunder tilhørende begrensninger på hastighet, aksellast, toglengde, trekkraft eller profil (kapasitetsbegrensninger), som varer mer enn syv sammenhengende dager og der mer enn 30 % av det beregnede trafikkvolumet for en jernbanestrekning pr. dag blir kansellert, omdirigert eller erstattet av andre transportformer, minst 24 måneder, i den utstrekning slike kapasitetsrestriksjoner er kjent, og for andre gang minst 12 måneder før endringene i den berørte ruteplanen.
(9) De involverte infrastrukturforvalterne skal også etablere en mekanisme der de i fellesskap drøfter disse kapasitetsbegrensningene, hvis de får betydning i mer enn ett jernbanenett, med interesserte søkere, samarbeidende infrastrukturforvaltere i henhold til kapittel 8 i forskriften her, og de største involverte driverne av serviceanlegg, når kapasitetsbegrensningene publiseres for første gang, hvis det ikke er enighet mellom søkerne og infrastrukturforvalterne om at dette ikke er nødvendig. Slike felles drøftelser skal bidra til å forberede ruteplaner, herunder tilbud om alternative ruter.
(10) Når kapasitetsbegrensninger som nevnt i punkt 8 publiseres for første gang, skal infrastrukturforvalter sørge for å konsultere søkere og de største berørte driverne av serviceanlegg om disse kapasitetsbegrensningene. Når det er påkrevd med samordning etter punkt 11 mellom den første og andre publiseringen av kapasitetsbegrensninger, skal infrastrukturforvalterne konsultere på nytt med søkerne og de største berørte driverne av serviceanlegg etter samordningen og før andre gangs publisering av kapasitetsbegrensningene.
(11) Før publisering av kapasitetsbegrensninger nevnt i punkt 8 som får konsekvenser for mer enn ett jernbanenett, skal de involverte infrastrukturforvalterne, inkludert infrastrukturforvaltere som kan bli berørt av omdirigering av tog, koordinere seg imellom om kapasitetsbegrensinger som kan føre til kansellering, omdirigering av et ruteleie eller bruk av andre transportformer.
Slik koordinering før den andre publiseringen av kapasitetsbegrensningene skal fullføres:
 1. a.
  ikke senere enn 18 måneder før endringene i ruteplanen når mer enn 50 % av det beregnede trafikkvolumet på en jernbanestrekning pr. dag er kansellert, omdirigert eller erstattet av andre transportformer i mer enn 30 sammenhengende dager.
 2. b.
  ikke senere enn 13 måneder og 15 dager før endringene i ruteplanen når mer enn 30 % av det beregnede trafikkvolumet på en jernbanestrekning pr. dag er kansellert, omdirigert eller erstattet av andre transportformer i mer enn syv sammenhengende dager.
 3. c.
  ikke senere enn 13 måneder og 15 dager før endringene i ruteplanen når mer enn 50 % av det beregnede trafikkvolumet på en jernbanestrekning pr. dag er kansellert, omdirigert eller erstattet av andre transportformer i syv sammenhengende dager eller mindre.
Hvis det er nødvendig skal infrastrukturforvalterne invitere søkere som er aktive på de berørte strekningene og de største berørte driverne av serviceanlegg til å involvere seg i koordineringen.
(12) Ved kapasitetsbegrensninger som vil vare i syv sammenhengende dager eller mindre, og som infrastrukturforvalter blir klar over senest seks måneder og 15 dager før endringene i ruteplanen, som ikke behøver å publiseres i medhold av punkt 8 og der mer enn 10 % av den beregnede trafikken på en jernbanestrekning pr. dag blir kansellert, omdirigert eller erstattet av andre transportformer, skal infrastrukturforvalter konsultere de berørte søkerne om de forventede kapasitetsbegrensningene og formidle de oppdaterte kapasitetsbegrensningene senest fire måneder før endringene i ruteplanen. Infrastrukturforvalter skal gi detaljene om de tilbudte ruteleiene for passasjertog senest fire måneder, og for godstog senest en måned, før begynnelsen av kapasitetsbegrensningene, hvis ikke infrastrukturforvalter og de berørte søkerne blir enige om kortere frister.
(13) Infrastrukturforvaltere kan etter samråd med søkere og drivere av serviceanlegg bli enige om strengere frister og grenseverdier for kapasitetsbegrensninger, eller anvende flere kriterier, enn det som går frem av dette vedlegget. Grenseverdier og kriterier for samlede kapasitetsbegrensninger skal publiseres i netterklæringen, jf. § 5-2 bokstav c.
(14) Infrastrukturforvalter kan beslutte å ikke følge fristene i punkt 8 til 12 hvis kapasitetsbegrensningene er nødvendige for å gjenopprette sikker togframføring, tidspunktene for begrensningene er utenfor infrastrukturforvalters kontroll, etterlevelse av fristene ikke vil være kostnadseffektive eller kan føre til unødig skade på verdier, eller alle de berørte søkerne samtykker. I slike tilfeller, og i alle andre tilfeller av kapasitetsbegrensninger som ikke er underlagt krav til konsultasjoner i medhold av dette vedlegget, skal infrastrukturforvalter konsultere søkere og større berørte drivere av serviceanlegg på egnet måte.
(15) Når infrastrukturforvalter følger punkt 8, 12 eller 14, skal informasjonen minst omhandle:
 1. a.
  planlagt dag,
 2. b.
  tidspunkt på dagen og, så langt det kan fastsettes, start- og endetidspunkt for kapasitetsbegrensningen,
 3. c.
  hvilken del av strekningen som er berørt av begrensningen, og
 4. d.
  hvis aktuelt, kapasitet på omkjøringslinjer.
Infrastrukturforvalter skal publisere slik oppdatert informasjon, eller en link til slik informasjon, i netterklæringen, jf. § 5-2 bokstav c.
(16) Ved kapasitetsbegrensninger som varer i mer enn 30 påfølgende dager og som berører mer enn 50 % av det beregnede trafikkvolumet på en jernbanestrekning, skal infrastrukturforvalter i den første konsultasjonsrunden gi søkere en sammenligning av betingelser for to alternative kapasitetsbegrensninger. Infrastrukturforvalter skal utforme disse alternativene etter innspill fra og i samråd med søkerne når de ber om det.
For hvert alternativ skal en slik sammenligning minst inneholde:
 1. a.
  varigheten på kapasitetsbegrensningen,
 2. b.
  de forventede infrastrukturavgiftene,
 3. c.
  tilgjengelig kapasitet på omkjøringsstrekninger,
 4. d.
  tilgjengelige alternative ruter, og
 5. e.
  forventede reisetider.
Før det blir truffet en beslutning om alternative kapasitetsbegrensninger, skal infrastrukturforvalter konsultere interesserte søkere og ta hensyn til hvordan disse søkerne og deres kunder blir berørt.
(17) Ved kapasitetsbegrensninger som varer i mer enn 30 påfølgende dager og som berører mer enn 50 % av trafikken på en jernbanestrekning, skal infrastrukturforvalter fastsette kriterier for hvilke tog innenfor hver type tjeneste som skal omdirigeres. Det må da tas hensyn til kommersielle og operative konsekvenser, hvis ikke disse konsekvensene er resultat av ledelsesmessige eller organisatoriske beslutninger hos søkeren, og infrastrukturforvalters må ta hensyn til § 6-1 første ledd. Infrastrukturforvalter skal publisere disse kriteriene i netterklæringen sammen med en foreløpig tildeling av restkapasiteten for ulike typer togtjenester i henhold til punkt 8. Når konsultasjonen er ferdig, og uten at infrastrukturforvalters forpliktelser til å ta inn informasjon i netterklæringen i henhold til § 5-2 berøres, skal infrastrukturforvalter gi de berørte jernbaneforetakene en foreløpig angivelse av restkapasitet, basert på tilbakemeldingen fra søkerne.