Til startsiden

Vedlegg III. Grunnleggende prinsipper og parametre for avtaler mellom vedkommende myndighet og infrastrukturforvalter

I avtalen skal bestemmelsene i § 3-2 spesifiseres og omfatte minst følgende elementer:
 1. 1.
  avtalens anvendelsesområde med hensyn til infrastruktur og serviceanlegg, satt opp i samsvar med kapittel 4. Det skal omfatte alle aspekter av infrastrukturforvaltning, herunder vedlikehold og fornyelse av infrastruktur som allerede er i bruk. Dersom det er hensiktsmessig, kan det også omfatte oppføring av ny infrastruktur,
 2. 2.
  strukturen for betalinger eller midler fordelt på infrastrukturtjenestene nevnt i kapittel 4, til vedlikehold og fornyelse og til håndtering av eksisterende vedlikeholds- og fornyelsesetterslep. Dersom det er hensiktsmessig, kan strukturen for betalinger eller midler som er bevilget til ny infrastruktur, tas med,
 3. 3.
  brukerorienterte ytelsesmål i form av indikatorer og kvalitetskriterier, som omfatter elementer som
  1. a.
   togytelse, for eksempel med hensyn til linjehastighet og pålitelighet samt kundetilfredshet,
  2. b.
   nettverkskapasitet,
  3. c.
   forvaltning av aktiva,
  4. d.
   virksomhetsvolumer,
  5. e.
   sikkerhetsnivåer og
  6. f.
   miljøvern.
 4. 4.
  omfanget av eventuelt vedlikeholdsetterslep og aktiva som skal fases ut og følgelig vil utløse andre kapitalstrømmer,
 5. 6.
  infrastrukturforvalters minsteforpliktelser med hensyn til innhold og hyppighet i rapporteringen, herunder opplysninger som skal offentliggjøres årlig,
 6. 7.
  den avtalte løpetiden for avtalen, som skal samordnes med og være i samsvar med løpetiden for infrastrukturforvalters forretningsplan, konsesjon eller lisens der det er relevant, og de avgiftsrammer og -regler som er fastsatt av staten,
 7. 8.
  regler for håndtering av større driftsavbrudd og nødsituasjoner, herunder beredskapsplaner og tidlig heving av avtalen, og informasjon i god tid til brukerne,
 8. 9.
  utbedringstiltak som skal treffes dersom en av partene misligholder sine kontraktfestede forpliktelser, eller dersom ekstraordinære omstendigheter påvirker muligheten for offentlig finansiering; dette omfatter vilkår og framgangsmåter for reforhandling og tidlig heving.