§ 12-3. Vandel m.m.

§ 12-3. Vandel m.m.

(1) Eiere av jernbaneforetak må ha god vandel og ikke være slått konkurs. Er eieren en juridisk person må daglig leder oppfylle kravene. Den lisensutstedende myndigheten kan i tillegg stille krav til at andre personer i ledelsen må oppfylle disse kravene.
(2) Kravet til god vandel er oppfylt når personer som nevnt i første ledd:
 1. a.
  ikke er dømt for alvorlige straffbare forhold, herunder overtredelse av forretningsmessig art
 2. b.
  ikke er dømt for alvorlige brudd på transportlovgivningen
 3. c.
  ikke er dømt for alvorlige eller gjentatte brudd på sosialrettslige eller arbeidsrettslige forpliktelser, herunder forpliktelser i henhold til arbeidervern- og arbeidsmiljølovgivningen, eller forpliktelser som følger av tollovgivningen når det dreier seg om et jernbaneforetak som ønsker å utføre grensekryssende godstransport som er underlagt tollprosedyrer
 4. d.
  ikke er blitt dømt for alvorlige forhold som følge av forpliktelser som følger av bindende tariffavtaler.
(3) For å dokumentere at kravene til vandel er oppfylt, må det fremlegges politiattest for personer nevnt i første ledd.