Til startsiden

Kapittel 12. Lisens for jernbaneforetak

§ 12-1. Krav om lisens

§ 12-1. Krav om lisens

(1) Jernbaneforetak kan bare yte jernbanetransporttjenester hvis de har lisens til å yte disse tjenestene. Lisensen gjelder for tilsvarende jernbanetransporttjenester i hele EØS-området. Lisens utstedt i en annen EØS-stat eller i Sveits gjelder i Norge.
(2) Lisensutstedende myndighet kan gi nærmere bestemmelser om fremgangsmåten for utstedelse av lisenser til jernbaneforetak.

§ 12-2. Vilkår for lisens

§ 12-2. Vilkår for lisens

Jernbaneforetak som er etablert i Norge må oppfylle vilkårene til vandel, økonomisk evne, faglig dyktighet og forsikring/garanti som beskrevet i § 12-3 til § 12-6 for å få lisens.

§ 12-3. Vandel m.m.

§ 12-3. Vandel m.m.

(1) Eiere av jernbaneforetak må ha god vandel og ikke være slått konkurs. Er eieren en juridisk person må daglig leder oppfylle kravene. Den lisensutstedende myndigheten kan i tillegg stille krav til at andre personer i ledelsen må oppfylle disse kravene.
(2) Kravet til god vandel er oppfylt når personer som nevnt i første ledd:
 1. a.
  ikke er dømt for alvorlige straffbare forhold, herunder overtredelse av forretningsmessig art
 2. b.
  ikke er dømt for alvorlige brudd på transportlovgivningen
 3. c.
  ikke er dømt for alvorlige eller gjentatte brudd på sosialrettslige eller arbeidsrettslige forpliktelser, herunder forpliktelser i henhold til arbeidervern- og arbeidsmiljølovgivningen, eller forpliktelser som følger av tollovgivningen når det dreier seg om et jernbaneforetak som ønsker å utføre grensekryssende godstransport som er underlagt tollprosedyrer
 4. d.
  ikke er blitt dømt for alvorlige forhold som følge av forpliktelser som følger av bindende tariffavtaler.
(3) For å dokumentere at kravene til vandel er oppfylt, må det fremlegges politiattest for personer nevnt i første ledd.

§ 12-4. Økonomisk evne

§ 12-4. Økonomisk evne

(1) Jernbaneforetaket må ha tilfredsstillende økonomisk evne.
(2) Kravet til økonomisk evne er oppfylt når jernbaneforetaket kan godtgjøre at det i et tidsrom på tolv måneder kan oppfylle sine løpende og potensielle forpliktelser, vurdert på et realistisk grunnlag. Kravet er ikke oppfylt dersom jenbaneforetaket som følge av sin virksomhet gjentatte ganger eller i betydelig grad skylder et større beløp skatt eller sosiale avgifter.
(3) For å dokumentere at kravet til økonomisk evne er oppfylt, må jernbaneforetaket fremlegge årsregnskap eller, dersom dette ikke er mulig, årsbalansen.
(4) Jernbaneforetaket må videre fremlegge opplysninger om følgende forhold:
 1. a.
  disponible midler, herunder tilgodehavende i bank, bevilget kassakreditt og lån
 2. b.
  kapital og aktiva som kan stilles som sikkerhet
 3. c.
  driftskapital
 4. d.
  relevante kostnader, herunder anskaffelseskostnader og à kontobetalinger i forbindelse med kjøretøy, grunn, bygninger, anlegg og rullende materiell
 5. e.
  kostnader som påhviler jernbaneforetakets aktiva
 6. f.
  skatter og trygdeavgifter.
(5) Opplysningene skal dokumenteres gjennom en revisjonsberetning og egnet dokumentasjon fra bank, revisor eller autorisert regnskapsfører.
(6) Det skal fremlegges attest for skatt og merverdiavgift.

§ 12-5. Faglig dyktighet

§ 12-5. Faglig dyktighet

Kravene til faglig dyktighet er oppfylt når jernbaneforetaket som søker lisens, har eller vil ha en ledelsesorganisasjon som har den kunnskap og/eller erfaring som er nødvendig for å utøve sikker og effektiv driftskontroll og overvåkning av driftsformene angitt i lisensen.

§ 12-6. Forsikring og garanti

§ 12-6. Forsikring og garanti

(1) Jernbaneforetaket skal være tilstrekkelig forsikret eller ha tilstrekkelig garanti for erstatningsansvar som kan oppstå på grunn av virksomheten, herunder dekning av erstatningsansvar i tilfelle ulykker, særlig når det gjelder passasjerer, bagasje, frakt, post og tredjemann. Forsikringen eller garantien må som minimum ha en dekning på 4500 G (folketrygdens grunnbeløp) per skadetilfelle.
(2) For å dokumentere at kravet til forsikring eller garanti er oppfylt, må det fremlegges opplysninger om forsikring eller garanti som dekker erstatningsansvar nevnt i første ledd.
(3) Den lisensutstedende myndigheten kan gjøre unntak fra kravet om minimumsdekning til jernbaneforetak som driver museumsbane på strekninger som utelukkende benyttes til dette.

§ 12-7. Saksbehandling

§ 12-7. Saksbehandling

Søknad om lisens avgjøres snarest mulig og senest tre måneder etter at den lisensutstedende myndigheten har mottatt alle nødvendige opplysninger.

§ 12-8. Lisensens gyldighet

§ 12-8. Lisensens gyldighet

En lisens er gyldig så lenge jernbaneforetaket oppfyller kravene i § 12-3 til § 12-6.

§ 12-9. Forbud mot overdragelse

§ 12-9. Forbud mot overdragelse

Lisens kan ikke overdras, herunder leies, leases, lånes eller på andre måter overlates til andre.

§ 12-10. Suspensjon og tilbakekall av lisens

§ 12-10. Suspensjon og tilbakekall av lisens

(1) Lisensen skal suspenderes eller tilbakekalles av den lisensutstedende myndigheten dersom kravene i § 12-3 til § 12-6 ikke lenger er oppfylt.
(2) Ved konkursbehandling eller tilsvarende behandling skal lisensen tilbakekalles dersom det ikke er realistiske muligheter for en tilfredsstillende finansiell omstrukturering innen en rimelig frist.
(3) Dersom lisensen suspenderes eller tilbakekalles på grunn av at kravet til økonomisk evne ikke lenger er oppfylt, kan den lisensutstedende myndigheten mens jernbaneforetaket omorganiseres, utstede midlertidig lisens med gyldighet inntil seks måneder, forutsatt at sikkerheten ivaretas.
(4) Når et jernbaneforetak har innstilt sin virksomhet i seks måneder eller ikke har begynt sin virksomhet seks måneder etter at lisensen er utstedt, kan den lisensutstedende myndigheten bestemme at lisensen skal suspenderes og fremlegges for fornyet vurdering. Et jernbaneforetak kan søke om en lengre frist for å starte opp virksomhet dersom transporttjenestens særlige karakter tilsier dette.

§ 12-11. Fornyet lisens ved endring av jernbaneforetakets rettslige stilling m.m.

§ 12-11. Fornyet lisens ved endring av jernbaneforetakets rettslige stilling m.m.

(1) Den lisensutstedende myndigheten skal varsles ved endringer i jernbaneforetakets rettslige stilling, herunder skifte av daglig leder eller endringer i eierforhold, for eksempel fusjon, overtakelse eller større endringer i eiersammensetningen. Den lisensutstedende myndigheten kan i slike tilfeller kreve at det skal søkes om ny lisens. Virksomheten kan fortsette mens søknaden behandles dersom sikkerheten ivaretas.
(2) Dersom et jernbaneforetak har til hensikt å endre eller utvide sin virksomhet i betydelig grad, skal lisensen fremlegges den lisensutstedende myndigheten for fornyet vurdering.

§ 12-12. Pålegg og tvangsmulkt

§ 12-12. Pålegg og tvangsmulkt

(1) Den lisensutstedende myndigheten kan gi pålegg om korrigerende tiltak i medhold av jernbaneloven § 11.
(2) Den lisensutstedende myndigheten kan i pålegg fastsette en løpende tvangsmulkt for hver dag som går etter utløpet av den frist som er satt for oppfylling av pålegget, og frem til pålegget er oppfylt. Den lisensutstedende myndigheten kan frafalle påløpt tvangsmulkt.
(3) Tvangsmulktens størrelse skal fastsettes under hensyn til hvor viktig det er at pålegget blir gjennomført og hvilke kostnader det antas å medføre.
(4) Tvangsmulkt er tvangsgrunnlag for utlegg.