§ 11-5. Opplysninger som kan kreves lagt frem ved kontroll med regnskaper

§ 11-5. Opplysninger som kan kreves lagt frem ved kontroll med regnskaper

Når markedsovervåkingsorganet utfører revisjoner etter § 11-4, kan de særlig kreve å få fremlagt opplysninger om følgende:
 1. a.
  Atskilte regnskaper
  1. 1.
   atskilte resultatregnskaper og balanser for godstrafikk, passasjertrafikk og infrastrukturforvaltning
  2. 2.
   detaljerte opplysninger om individuelle kilder og anvendelse av offentlige midler og andre former for kompensasjon på en åpen og detaljert måte, herunder en detaljert gjennomgang av virksomhetenes kontantstrømmer slik at det kan fastslås hvordan disse offentlige midler og andre former for kompensasjon er blitt anvendt
  3. 3.
   kostnads- og inntektskategorier som gjør det mulig å fastslå hvorvidt det har forekommet ulovlig kryssubsidiering mellom aktivitetene nevnt i nr. 1
  4. 4.
   hvilken metode som er benyttet til å fordele kostnader på de ulike aktivitetene
  5. 5.
   i tilfelle den regulerte virksomheten utgjør en del av en konsernstruktur, fullstendige opplysninger om betalinger mellom selskapene i konsernet.
 2. b.
  Avgifter for adgang til jernbanespor
  1. 1.
   ulike kostnadskategorier og særlig tilstrekkelige opplysninger om marginale/direkte kostnader i forbindelse med ulike tjenester eller tjenestegrupper
  2. 2.
   tilstrekkelige opplysninger til at de individuelle avgifter som er betalt for tjenester (eller tjenestegrupper), kan overvåkes. Markedsovervåkingsorganet kan også kreve at disse opplysninger inneholder data om omfanget av individuelle tjenester, prisene for individuelle tjenester og samlede inntekter for individuelle tjenester som interne og eksterne kunder har betalt for
  3. 3.
   kostnader og inntekter for individuelle tjenester (eller tjenestegrupper) til å identifisere potensielt konkurransevridende prisfastsettelse (kryssubsidiering, aggressiv prising og overprising). Markedsovervåkingsorganet kan kreve bruk av en relevant metode for kostnadsfordeling til dette formålet.
 3. c.
  Opplysninger om finansielle resultater
  1. 1.
   redegjørelse for finansielle resultater
  2. 2.
   et kortfattet kostnadsregnskap
  3. 3.
   regnskap over vedlikeholdsutgifter
  4. 4.
   regnskap over driftsutgifter
  5. 5.
   resultatregnskap
  6. 6.
   ledsagende noter som ved behov utdyper og redegjør for opplysningene i nr. 1 til 5.