§ 1-2. Samferdselsdepartementets oppgaver

§ 1-2. Samferdselsdepartementets oppgaver

(1) Samferdselsdepartementet sender årlige oppdragsbrev til foretak som utøver rollen som infrastrukturforvalter på det nasjonale jernbanenettet. Brevet skal omtale de sektorpolitiske målene for foretaket, vilkår for bruk av statlig finansiering, herunder etter avtale med Jernbanedirektoratet i medhold av § 3-2, og rapporteringskrav. Samferdselsdepartementet skal jevnlig innhente skriftlige opplysninger fra infrastrukturforvalter og avholde tilhørende møter.
(2) Samferdselsdepartementet godkjenner transportvilkår og tilleggsavgift for rutegående persontransport etter § 3-1.
(3) Samferdselsdepartementet fastsetter inntektsrammene for infrastrukturavgiftene som infrastrukturforvalter innkrever som betaling for bruk av jernbaneinfrastrukturen i tråd med bestemmelsene i kapittel 6.
(4) Samferdselsdepartementet fastsetter satser og øvre rammer for overtredelsesgebyr etter § 11-7.