§ 1-1. Virkeområde

§ 1-1. Virkeområde

(1) Forskriften gjelder bl.a.
 1. a.
  regler om forvaltning av jernbaneinfrastruktur og for utøvelse av jernbanetransportvirksomhet
 2. b.
  prinsipper og fremgangsmåter for fastsettelse og innkreving av infrastrukturavgifter og prissetting av jernbanerelaterte tjenester
 3. c.
  prinsipper og fremgangsmåter for fordeling av infrastrukturkapasitet
 4. d.
  regler om kontroll og håndheving av forskriftens bestemmelser av et markedsovervåkingsorgan
 5. e.
  vilkår for utstedelse av lisenser til jernbaneforetak.
 6. f.
  Oppgaver og ansvar for myndigheter og foretak som utøver aktivitet knyttet til jernbane.
(2) Forskriften får anvendelse på jernbaneinfrastruktur som brukes til nasjonale og internasjonale jernbanetjenester, men får ikke anvendelse på sporvei, tunnelbane, godsbane, museumsbane og lignende jernbanesystemer.