§ 10.

§ 10.

Jernbanen plikter uten hensyn til skyld å erstatte tingskade som kjøringen volder utenfor jernbanens kjørevei eller på et sted åpent for allmenn ferdsel.
Første ledd gjelder ikke for skade på
  1. a.
    motorvogner, jernbanevogner eller gods i slike vogner, eller
  2. b.
    dyr som går løse på jernbanens kjørevei.