§ 9.

§ 9.

Jernbanen plikter uten hensyn til skyld å erstatte annen personskade enn nevnt i § 3 som kjøringen volder. Var skadelidte på skadetidspunktet 15 år eller eldre, gjelder dette likevel bare når vedkommende befant seg utenfor jernbanens kjørevei eller på et sted åpent for allmenn ferdsel da skaden inntraff.
Første ledd gjelder ikke for skader som rammer
  1. a.
    personer i motorvogner eller jernbanevogner, eller