Til startsiden

Kap. III. Annen skade på person og ting

§ 9.

§ 9.

Jernbanen plikter uten hensyn til skyld å erstatte annen personskade enn nevnt i § 3 som kjøringen volder. Var skadelidte på skadetidspunktet 15 år eller eldre, gjelder dette likevel bare når vedkommende befant seg utenfor jernbanens kjørevei eller på et sted åpent for allmenn ferdsel da skaden inntraff.
Første ledd gjelder ikke for skader som rammer
  1. a.
    personer i motorvogner eller jernbanevogner, eller

§ 10.

§ 10.

Jernbanen plikter uten hensyn til skyld å erstatte tingskade som kjøringen volder utenfor jernbanens kjørevei eller på et sted åpent for allmenn ferdsel.
Første ledd gjelder ikke for skade på
  1. a.
    motorvogner, jernbanevogner eller gods i slike vogner, eller
  2. b.
    dyr som går løse på jernbanens kjørevei.

§ 11.

§ 11.

Bestemmelsene i § 9 og § 10 begrenser ikke den skadelidtes rett til erstatning på annet rettsgrunnlag.