§ 6. Gebyr i forbindelse med omsetning av delsystemer og sikkerhetskomponenter for taubaner

§ 6. Gebyr i forbindelse med omsetning av delsystemer og sikkerhetskomponenter for taubaner

Den som får pålegg etter § 15, § 16 eller § 17 jf. § 24 i lov om taubaner, skal betale gebyr. Gebyret skal tilsvare kostnader med tilsynet. Gebyret faktureres etter medgått tid med timesats kr 1 470,-.