§ 3. Gebyr for behandling av søknad om driftstillatelse

§ 3. Gebyr for behandling av søknad om driftstillatelse

Den som søker driftstillatelse for taubane skal betale gebyr.
Gebyret for søknad om driftstillatelse skal dekke Statens jernbanetilsyns kostnader med saksbehandlingen og omfatter tid til forberedelse, dokumentgjennomgang, besiktelse, rapportering, prøver og utsendelse av nødvendige dokumenter m.m.
Gebyret for behandling av søknad om driftstillatelse fastsettes ut i fra klassifiseringsreglene i § 2 sjette ledd. Saksbehandlingen av driftstillatelse for ny taubane, flytting av eksisterende taubane samt sammensetting av brukte komponenter til ny taubane faktureres med et beløp tilsvarende to ganger årsgebyret jf. § 2 sjette ledd. Saksbehandling av driftstillatelse ved endring av eksisterende taubane faktureres med et beløp tilsvarende årsgebyret jf. § 2 sjette ledd. Gebyret for søknad om driftstillatelse etter endring av anlegg skal fastsettes ut ifra slik anlegget fremstår etter at den endringen det er søkt om er gjennomført.
Reisetid og reisekostnader dekkes av årsgebyret.