§ 4. Ekstra timer og kostnader som skyldes forhold hos virksomheten

§ 4. Ekstra timer og kostnader som skyldes forhold hos virksomheten

Ekstra arbeid som oppstår som en følge av at virksomheten ikke legger til rette for gjennomføringen av tilsynsmyndighetens arbeid, faktureres etter medgått tid med timesats kr 1 470,-.
Ekstra kostnader, reisetid og reisekostnader som påløper etter denne bestemmelsen dekkes ikke av årsgebyret og faktureres i sin helhet.