§ 2. Årsgebyr

§ 2. Årsgebyr

Den som har driftstillatelse fra Statens jernbanetilsyn for fornøyelsesinnretninger per 1. januar, skal betale et årlig gebyr per fornøyelsesinnretning. Årsgebyret gjelder for perioden 1. januar til og med 31. desember. Gebyret skal fastsettes slik innretningen var 1. januar.
Årsgebyret skal dekke Statens jernbanetilsyns kostnader med tilsyn med eksisterende fornøyelsesinnretninger, administrasjon, skadeundersøkelse, reisekostnader og andre felleskostnader.
Ved utstedelse av driftstillatelse betales årsgebyr.
Ved utstedelse av driftstillatelse for innretninger der årsgebyret for inneværende år er betalt, skal det ikke betales nytt årsgebyr før neste kalenderår.
Ved tilbakekall eller innlevering av driftstillatelse refunderes ikke betalt årsgebyr.
Følgende klasser med tilhørende satser skal legges til grunn for årsgebyret:
Årsgebyr 2024
Fornøyelsesinnretninger Satser kr
Gebyrklasse 1, liten innretning3 810
Gebyrklasse 2, medium innretning7 600
Gebyrklasse 3, stor innretning17 190
Gebyrklasse 4, ekstra stor innretning22 660
Fornøyelsesinnretninger skal klassifiseres etter kriteriene nedenfor.
Fornøyelsesinnretningen klassifiseres i den øverste klassen hvor innretningen tilfredsstiller minst to av kriteriene for klassen.
Fornøyelsesinnretningen klassifiseres minst i klassen under det øverste nivået hvor innretningen tilfredsstiller minst ett av kriteriene.
Den øverste klassen er «Ekstra stor innretning» og den nederste klassen er «Liten innretning».
Fotavtrykket er det arealet en innretning opptar av terrenget uttrykt i kvadratmeter. Fotavtrykket inkluderer ikke kø- og venteområder. Ved fastsettelsen av størrelsen av fotavtrykket skal sikkerhetssonen rundt innretningen regnes med.
Klasse 1 (Liten):
En fornøyelsesinnretning skal anses som liten hvis den
 1. A.
  har et fotavtrykk mindre eller lik 65 kvadratmeter
 2. B.
  roterer mindre eller lik 10 ganger per minutt.
 3. C.
  er konstruert eller produsert for barn som er 10 år eller yngre, eller for barn som er lavere enn 140 centimeter.
Klasse 2 (Medium)
En fornøyelsesinnretning skal klassifiseres som medium hvis den
 1. A.
  har et fotavtrykk større enn 65 kvadratmeter og mindre eller lik 185 kvadratmeter
 2. B.
  er selvgående og trekker en eller flere passasjerenheter der bevegelse foregår langs bakken (for eksempel tog)
 3. C.
  bringer brukeren til en høyde opp til og med 20 meter over bakken.
Klasse 3 (Stor)
En fornøyelsesinnretning skal klassifiseres som stor hvis den
 1. A.
  har et fotavtrykk større enn 185 kvadratmeter og mindre eller lik 740 kvadratmeter
 2. B.
  bringer brukeren til en høyde større enn 20 meter og mindre eller lik 35 meter over bakken, eller turens lengde er mindre eller lik 450 meter
 3. C.
  består av mer enn 50 enheter eller har en kapasitet større eller lik 50 passasjerer.
Klasse 4 (Ekstra stor)
En fornøyelsesinnretning skal klassifiseres som ekstra stor hvis den
 1. A.
  har et fotavtrykk større enn 740 kvadratmeter
 2. B.
  bringer brukeren til en høyde større 35 meter over bakken eller turens lengde overstiger 450 meter
 3. C.
  har komplekse egenskaper eller kontroller (det vil si programmerbare logiske kontroller for sikkerhetsfunksjoner som kontrolleres av datamaskiner).