§ 4. Ikraftsetjing

§ 4. Ikraftsetjing

Forskrifta setjast i kraft frå 1. januar 2007.
Frå same dato blir forskrift 6. august 1993 nr. 782 om pliktmessig avhold for personer ved driftsavdeling ved jernbaner, sporveier, tunnelbaner og forstadsbaner for befordring av personer eller gods oppheva.