§ 3. Plikter for den som driv jernbaneverksemd

§ 3. Plikter for den som driv jernbaneverksemd

Den som driv jernbaneverksemd plikter å informere personell som utfører arbeidsoppgåver som nemnte i § 2 om krava i forskrifta her. Dette fråtek ikkje personell som er nemnte i § 2, ansvaret for sjølve å kjenne reglane som gjeld for utføringa av oppgåvene.