§ 2. Personell ved jernbane som er omfatta av promillegrense og fråhaldsplikt mv. i jernbanelova

§ 2. Personell ved jernbane som er omfatta av promillegrense og fråhaldsplikt mv. i jernbanelova

Personell som utfører følgjande oppgåver ved jernbane er omfatta av krava i jernbanelova § 3a og § 3b:
 1. a.
  utfører trafikkstyring
 2. b.
  utfører funksjonar knytte til drift av kabelbaner
 3. c.
  fører rullande materiell
 4. d.
  utfører eller leier skifting
 5. e.
  utfører trafikktryggingsoppgåver om bord i tog, medrekna beredskapsoppgåver
 6. f.
  har ansvaret for tryggleiken ved arbeid og aktivitetar i og ved spor
 7. g.
  vurderer tilstanden til rullande materiell i operativ drift og dei tekniske funksjonane til køyrevegen med omsyn til trafikktryggleiken.