§ 1. Virkeområde mv.

§ 1. Virkeområde mv.

Forskrifta gjeld personell som utfører oppgåver som gjeld tryggleiken ved jernbane, medrekna sporveg, tunnelbane og forstadsbane, mv.
Med personell meinast personar som gjer teneste for jernbaneverksemda.
Jernbane omfattar også kabelbane i forskrifta her.