§ 1.

§ 1.

EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 42ef (kommisjonsforordning (EU) nr. 1158/2010) om innføring av felles sikkerhetsmetode for vurdering av samsvar med krav for å få sikkerhetssertifikat for jernbane på det nasjonale jernbanenettet gjelder som norsk forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg XIII, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.