§ 1. Gjennomføring av forordning (EU) 2020/698 og forordning (EU) 2021/267 i norsk rett

§ 1. Gjennomføring av forordning (EU) 2020/698 og forordning (EU) 2021/267 i norsk rett

EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 4b (forordning (EU) 2020/698) om fastsettelse av særlige midlertidige tiltak i forbindelse med covid-19-utbruddet og om gyldigheten av visse sertifikater, lisenser og tillatelser og utsettelsen av visse periodiske kontroller og opplæringstiltak på visse områder av transportregelverket og EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 4c (forordning (EU) 2021/267) om fastsettelse av særlige og midlertidige tiltak på bakgrunn av den vedvarende covid-19-krisen med hensyn til fornyelse eller forlengelse av visse sertifikater, lisenser og tillatelser, utsettelse av visse periodiske kontroller og regelmessig opplæring på visse områder av transportregelverket samt forlengelse av visse perioder nevnt i forordning (EU) 2020/698, gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg XIII, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.