§ 9. (Krav til meldermyndigheten)

§ 9. (Krav til meldermyndigheten)

Meldermyndigheten skal
 1. a.
  være opprettet på en slik måte at det ikke oppstår interessekonflikt med samsvarsvurderingsorganer,
 2. b.
  være organisert og drives på en slik måte at dens virksomhet er objektiv og upartisk,
 3. c.
  være organisert på en slik måte at alle beslutninger knyttet til utpeking av et samsvarsvurderingsorgan blir truffet av andre kvalifiserte personer enn dem som har utført vurderingen,
 4. d.
  ikke tilby eller utøve noen virksomhet som samsvarsvurderingsorganer utøver, eller yte rådgivningstjenester på kommersielt eller konkurransemessig grunnlag,
 5. e.
  sikre at opplysninger den innhenter, behandles fortrolig,
 6. f.
  ha tilstrekkelig med kvalifisert personell til rådighet for å kunne utføre sine oppgaver på en tilfredsstillende måte.