§ 6. (Byråets myndighet og oppgaver)

§ 6. (Byråets myndighet og oppgaver)

(1) Forordning (EU) 2016/796 av 11. mai 2016 om Den europeiske unions jernbanebyrå og om oppheving av forordning (EF) nr. 881/2004, forordning (EU) 2018/764 av 2. mai 2018 om gebyrer og betaling til Den europeiske unions jernbanebyrå og om betalingsbetingelser som endret ved forordning (EU) 2021/1903 og forordning (EU) 2018/867 av 13. juni 2018 om prosedyreregler for klageorganet til Den europeiske unions jernbanebyrå gjelder som forskrift med de tilpasninger som fremgår av EØS-avtalen vedlegg XIII, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.
(2) Byrået utsteder felles sikkerhetssertifikat og typetillatelse og tillatelse til å bringe kjøretøy i omsetning i de tilfellene der ikke Statens jernbanetilsyn er myndighet etter § 3 tredje og åttende ledd. For øvrig utøver byrået myndighet i medhold av bestemmelser som omhandlet i første ledd.
(3) Byrået kan kreve tilgang til søkerens lokaler under søknadsprosessen i henhold til jernbaneloven § 6 første ledd.