§ 4. (Statens jernbanetilsyns øvrige oppgaver og myndighet)

§ 4. (Statens jernbanetilsyns øvrige oppgaver og myndighet)

(1) Statens jernbanetilsyn fastsetter nærmere krav om registre for kjøretøy og jernbaneinfrastruktur.
(2) Statens jernbanetilsyn kan i forskrift fastsette at trafikkstyrer skal ha fullmakt til å sette i verk umiddelbare tiltak for å ivareta en sikker og hensiktsmessig trafikkavvikling i forbindelse med utøving av trafikkstyring.
(3) Statens jernbanetilsyn kan i enkeltvedtak fastsette nærmere krav og vilkår etter jernbaneloven § 6, for å ivareta hensynet til en sikker og hensiktsmessig trafikkavvikling samt miljø.