§ 10. (Ikrafttredelse og endringer i andre forskrifter)

§ 10. (Ikrafttredelse og endringer i andre forskrifter)

Øvrige bestemmelser enn de som er nevnt i første ledd trer i kraft samtidig som at beslutningen i EØS-komiteen som tar forordning (EU) 2016/796 av 11. mai 2016 om Den europeiske unions jernbanebyrå og om oppheving av forordning (EF) nr. 881/2004, forordning (EU) 2018/764 av 2. mai 2018 om gebyrer og betaling til Den europeiske unions jernbanebyrå og om betalingsbetingelser og forordning (EU) 2018/867 av 13. juni 2018 om prosedyreregler for klageorganet til Den europeiske unions jernbanebyrå inn i EØS-avtalen trer i kraft. Fra samme tidspunkt1 endres følgende forskrifter: