§ 1. (Formål og virkeområde)

§ 1. (Formål og virkeområde)

(1) Formålet med denne forskriften er å bidra til at sikkerheten i jernbanesystemet utvikles og forbedres, og at jernbanesystemet har samtrafikkevne.
(2) Forskriften får ikke anvendelse på sporvei, tunnelbane, godsbane, museumsbane og lignende jernbanesystemer som ikke er en del av det nasjonale jernbanenettet.