§ 1a.

§ 1a.

Vedkommende myndighet som tildeler en kontrakt om offentlig tjenesteyting for offentlig persontransport med jernbane direkte i medhold av forordning (EF) nr. 1370/2007 artikkel 5 nr. 4a og 4b, må straks offentliggjøre sin begrunnede beslutning.
Den som har eller har hatt interesse av å få en bestemt kontrakt og som har lidd skade eller risikerer å lide skade som følge av en uriktig beslutning om å tildele en kontrakt om offentlig tjenesteyting direkte, kan innen tre uker etter offentliggjøring av tildelingsbeslutningen anmode Statens jernbanetilsyn om en vurdering av beslutningen.
Statens jernbanetilsyns vurdering må foreligge innen en måned etter at anmodningen er innkommet og alle relevante opplysninger er mottatt, og skal straks offentliggjøres.
En vurdering etter denne bestemmelsen påvirker ikke de ordinære vilkårene og fristene som gjelder for domstolsprøving.