§ 6-1. Utpeking av organer som skal gjennomføre verifisering

§ 6-1. Utpeking av organer som skal gjennomføre verifisering

Statens jernbanetilsyn skal utpeke de organene som skal gjennomføre verifisering etter nasjonale regler. Et meldt organ kan være utpekt organ. I slike tilfeller kan hele verifiseringsprosessen utføres av ett enkelt samsvarsvurderingsorgan.
Kravene knyttet til samsvarsvurderingsorganer fastsatt i § 2-1 til § 2-3, gjelder også utpekte organer, unntatt:
 1. a.
  når det gjelder kvalifikasjoner som kreves av personalet i samsvar med § 2-3 bokstav c, og
 2. b.
  når det gjelder dokumenter som skal stilles til rådighet for meldermyndigheten i samsvar med § 4-1 tredje ledd.
I tillegg gjelder følgende krav:
 1. a.
  Det utpekte organet skal ha tilfredsstillende kunnskap om og forståelse av nasjonale lovgivning.
 2. b.
  Det utpekte organet skal inkludere dokumenter som gjelder arbeid som skal utføres av datterforetak eller underleverandører i samsvar med de relevante nasjonale reglene.
De driftsmessige forpliktelsene som er fastsatt i § 4-3 gjelder også utpekte organer, bortsett fra at disse forpliktelsene viser til nasjonale regler i stedet for TSI-er.
Forpliktelsen til å gi opplysninger som er fastsatt i § 4-4 første ledd gjelder også utpekte organer, som skal informere Statens jernbanetilsyn i samsvar med dette.

Til første ledd:

Statens jernbanetilsyn utpeker organer som skal verifisere samsvar med nasjonale regler, utpekte organer. Den som søker om utpeking, må sende inn et akkrediteringsbevis tilsvarende det som kreves for meldte organer. Forskjellen er at et utpekt organ kan være akkreditert av et hvilken som helst EØS-stats nasjonale akkrediteringsorgan, mens et meldt organ må være akkreditert av Norsk Akkreditering.

Til tredje ledd:

Virksomheten må dokumentere at de har tilstrekkelig kunnskap og forståelse om de nasjonale reglene som er relevante for samsvarsvurderingene som virksomheten skal utføre. Dette omfatter forskrift 25. mai 2022 nr. 943 (jernbanekjøretøyforskriften).

Regelverkskompetansen kan dokumenteres med en oversikt over hvilke roller som innehar den nødvendige kompetansen, og hva grunnlaget for kompetansen er. Virksomheten må også dokumentere at de har en plan for å vedlikeholde og utvikle sin kunnskap om det norske regelverket. Dette kan dokumenteres med utdrag fra relevante deler av virksomhetens styringssystem.

I sin søknad må virksomheten inkludere dokumenter som gjelder arbeid som skal utføres av datterforetak eller underleverandører i samsvar med de relevante nasjonale reglene.

Utenlandske virksomheter må dokumentere at de har tilstrekkelige språkkunnskaper, enten norsk, svensk eller dansk. Dette er fordi virksomheten må kunne skrive verifikasjonsrapporter og sertifikater for norske oppdragsgivere, og i tillegg kunne gi veiledning om det norske regelverket.