Til startsiden

Kapittel IV. Om meldte organer

§ 4-1. Når meldte organer bruker datterforetak og underleverandører

§ 4-1. Når meldte organer bruker datterforetak og underleverandører

Dersom et meldt organ overlater bestemte oppgaver i forbindelse med samsvarsvurderingen til en underleverandør eller et datterforetak, skal det
 1. a.
  sikre at underleverandøren eller datterforetaket oppfyller kravene i § 2-1 til § 2-3 og informere Statens jernbanetilsyn om dette
 2. b.
  påta seg det fulle ansvaret for de oppgavene som blir utført.
Kunden må gi sitt samtykke før et meldt organ kan overlate bestemte oppgaver til en underleverandør eller et datterforetak.
Det meldte organet skal kunne gi Statens jernbanetilsyn tilgang til dokumenter om vurderingen av underleverandørens eller datterforetakets kvalifikasjoner og det arbeidet som de har utført i samsvar med den relevante TSI-en.

§ 4-2. Tvil om meldte organers kompetanse

§ 4-2. Tvil om meldte organers kompetanse

Kommisjonen undersøker alle saker der den er i tvil om, eller er blitt gjort oppmerksom på at det er tvil om, at et meldt organ har nødvendig kompetanse eller fortsatt oppfyller de kravene og det ansvaret det er underlagt.
Statens jernbanetilsyn skal, hvis Kommisjonen ber om det, gi Kommisjonen alle opplysninger om grunnlaget for godkjenningen eller for opprettholdelsen av vedkommende organs kompetanse.
Kommisjonen sikrer at alle sensitive opplysninger som den innhenter under sine undersøkelser, blir behandlet fortrolig.
Dersom Kommisjonen fastslår at et meldt organ ikke oppfyller eller ikke lenger oppfyller kravene som gjelder for godkjenningen, informerer Kommisjonen Statens jernbanetilsyn om dette, og ber tilsynet om å treffe nødvendige korrigerende tiltak, inkludert om nødvendig at godkjenningen trekkes tilbake.

§ 4-3. Meldte organers driftsmessige forpliktelser

§ 4-3. Meldte organers driftsmessige forpliktelser

Meldte organer skal utføre samsvarsvurderinger etter framgangsmåtene for samsvarsvurdering fastsatt i TSI-ene.
Samsvarsvurderingene skal utføres på en måte som står i forhold til målet, slik at markedsdeltakerne ikke pålegges unødige byrder. De meldte organene skal ta hensyn til foretakets størrelse, i hvilken sektor det driver sin virksomhet, dets struktur, hvor kompleks det aktuelle produktets teknologi er, og produksjonsprosessens masse- eller seriepreg. I den forbindelse skal de likevel drive sin virksomhet med sikte på å vurdere produktets samsvar med krav i samtrafikkforskriften.
Dersom et meldt organ finner at en produsent ikke har oppfylt kravene i TSI-en eller tilsvarende harmoniserte standarder eller tekniske spesifikasjoner, skal det ikke utstede samsvarssertifikat så lenge kravene ikke er oppfylt.
Dersom et meldt organ i forbindelse med samsvarskontroll etter utstedelsen av et sertifikat finner at et produkt ikke lenger er i samsvar med TSI-en eller tilsvarende harmoniserte eller tekniske spesifikasjoner, skal det kreve at produsenten treffer egnede tiltak for å oppfylle disse kravene. Det meldte organet skal om nødvendig oppheve sertifikatet midlertidig eller trekke det tilbake.
Dersom produsenten ikke treffer egnede tiltak, eller dersom de ikke har den ønskede virkningen, skal det meldte organet begrense, midlertidig oppheve eller trekke eventuelle sertifikater tilbake, alt etter hva som er hensiktsmessig.

§ 4-4. Meldte organers forpliktelse til å gi opplysninger

§ 4-4. Meldte organers forpliktelse til å gi opplysninger

De meldte organene skal informere Statens jernbanetilsyn om:
 1. a.
  alle tilfeller der et sertifikat er nektet utstedt eller er begrenset, opphevet midlertidig eller trukket tilbake,
 2. b.
  alle omstendigheter som påvirker omfanget av og vilkårene for utpeking,
 3. c.
  alle anmodninger de har mottatt fra markedstilsynsmyndighetene knyttet til opplysninger om samsvarsvurderingsvirksomhet,
 4. d.
  dersom Statens jernbanetilsyn ber om det, hvilken samsvarsvurderingsvirksomhet de har utøvd innenfor det området de er utpekt for, i tillegg til all annen virksomhet de har utøvd, inkludert virksomhet og underleveranser over landegrensene.
Andre berørte nasjonale sikkerhetsmyndigheter skal også underrettes om alle tilfeller der et sertifikat er nektet utstedt eller er begrenset, opphevet midlertidig eller trukket tilbake i henhold til første ledd bokstav a.
Meldte organer skal gi andre meldte organer som utøver tilsvarende samsvarsvurderingsvirksomhet for de samme produktene relevante opplysninger om spørsmål som gjelder negative og, om noen ber om det, positive resultater.
De meldte organene skal sende EF-verifiseringssertifikater for delsystemer, EF-samsvarssertifikater for samtrafikkomponenter og EF-sertifikater for bruksegnethet for samtrafikkomponenter til Den europeiske unions jernbanebyrå.

§ 4-5. Samordning av meldte organer

§ 4-5. Samordning av meldte organer

Kommisjonen oppretter en sektorgruppe av meldte organer som sikrer egnet samordning mellom organene i samsvar med denne forskriften og samtrafikkforskriften. Byrået støtter virksomheten til meldte organer i samsvar med artikkel 24 i forordning (EU) 2016/796.

Samordningen mellom meldte organer foregår gjennom NB-Rail Association.