§ 3-2. Framgangsmåte for melding

§ 3-2. Framgangsmåte for melding

Statens jernbanetilsyn skal bare godkjenne meldt organ som oppfyller kravene fastsatt i § 2-1 til § 2-3.
Statens jernbanetilsyn skal informere Kommisjonen og de andre EØS-statene om godkjenning av meldte organer ved å bruke det elektroniske meldingsverktøyet Kommisjonen har utviklet og forvalter. Underretningen skal inneholde fullstendige opplysninger om virksomheten til meldt organ, samsvarsvurderingsmodulen(e) og det eller de aktuelle produktene, i tillegg til det relevante akkrediteringsbeviset.
Det aktuelle organet kan utøve virksomhet som meldt organ bare dersom Kommisjonen eller de andre EØS-medlemsstatene ikke har reist innvendinger mot dette. Fristen for å reise en innvending er innen to uker etter at en underretning er sendt.
Kommisjonen og de andre EØS-medlemsstatene skal informeres om eventuelle senere relevante endringer i godkjenningen.

Hvis Statens jernbanetilsyn, etter en vurdering av samsvarsvurderingsorganets søknad, kommer til at vilkårene for godkjenning som meldt organ er oppfylt, sendes en anmodning til Nærings- og fiskeridepartementet om å notifisere søkeren i NANDO-databasen (NANDO står for «New Approach Notified and Designated Organisations»). Når departementet har notifisert søkeren gjennom EU-kommisjonens elektroniske meldingsverktøy, har Kommisjonen og de andre EØS-medlemsstatene to uker på seg til å melde sine innsigelser mot notifiseringen. Dersom ingen innsigelser blir registrert innen fristen, blir samsvarsvurderingsorganet et meldt organ i NANDO, og får tildelt et NoBo-nummer.