§ 3-1. Søknad om melding

§ 3-1. Søknad om melding

En virksomhet som er etablert eller opprettet i Norge kan søke Statens jernbanetilsyn om å bli godkjent som meldt organ.
Søknad om å bli godkjent som meldt organ skal inneholde en beskrivelse av
 1. a.
  samsvarsvurderingsvirksomheten,
 2. b.
  samsvarsvurderingsmodulene,
 3. c.
  produktene som organet søker for, og
 4. d.
  akkrediteringsbevis utstedt av Norsk akkreditering der det bekreftes at samsvarsvurderingsorganet oppfyller kravene fastsatt i relevante harmoniserte standarder.

Samsvarsvurderingsorganer som søker om å bli godkjent som meldt organ, må oppgi hvilke TSI-er de skal vurdere samsvar mot. De må også oppgi hvilke moduler som er aktuelle for samsvarsvurderingene. I tillegg må de sende inn et akkrediteringsbevis fra Norsk Akkreditering. Det må fremgå av akkrediteringsbeviset at TSI-ene og modulene som virksomheten har beskrevet i sin søknad er omfattet av akkrediteringen. Det må også fremgå at virksomheten oppfyller kravene i relevante harmoniserte standarder, Normalt ISO/IEC 17065:2012, i kombinasjon med ERA assessment scheme.