Til startsiden

Kapittel III. Godkjenning som meldt organ

§ 3-1. Søknad om melding

§ 3-1. Søknad om melding

En virksomhet som er etablert eller opprettet i Norge kan søke Statens jernbanetilsyn om å bli godkjent som meldt organ.
Søknad om å bli godkjent som meldt organ skal inneholde en beskrivelse av
 1. a.
  samsvarsvurderingsvirksomheten,
 2. b.
  samsvarsvurderingsmodulene,
 3. c.
  produktene som organet søker for, og
 4. d.
  akkrediteringsbevis utstedt av Norsk akkreditering der det bekreftes at samsvarsvurderingsorganet oppfyller kravene fastsatt i relevante harmoniserte standarder.

Samsvarsvurderingsorganer som søker om å bli godkjent som meldt organ, må oppgi hvilke TSI-er de skal vurdere samsvar mot. De må også oppgi hvilke moduler som er aktuelle for samsvarsvurderingene. I tillegg må de sende inn et akkrediteringsbevis fra Norsk Akkreditering. Det må fremgå av akkrediteringsbeviset at TSI-ene og modulene som virksomheten har beskrevet i sin søknad er omfattet av akkrediteringen. Det må også fremgå at virksomheten oppfyller kravene i relevante harmoniserte standarder, Normalt ISO/IEC 17065:2012, i kombinasjon med ERA assessment scheme.

§ 3-2. Framgangsmåte for melding

§ 3-2. Framgangsmåte for melding

Statens jernbanetilsyn skal bare godkjenne meldt organ som oppfyller kravene fastsatt i § 2-1 til § 2-3.
Statens jernbanetilsyn skal informere Kommisjonen og de andre EØS-statene om godkjenning av meldte organer ved å bruke det elektroniske meldingsverktøyet Kommisjonen har utviklet og forvalter. Underretningen skal inneholde fullstendige opplysninger om virksomheten til meldt organ, samsvarsvurderingsmodulen(e) og det eller de aktuelle produktene, i tillegg til det relevante akkrediteringsbeviset.
Det aktuelle organet kan utøve virksomhet som meldt organ bare dersom Kommisjonen eller de andre EØS-medlemsstatene ikke har reist innvendinger mot dette. Fristen for å reise en innvending er innen to uker etter at en underretning er sendt.
Kommisjonen og de andre EØS-medlemsstatene skal informeres om eventuelle senere relevante endringer i godkjenningen.

Hvis Statens jernbanetilsyn, etter en vurdering av samsvarsvurderingsorganets søknad, kommer til at vilkårene for godkjenning som meldt organ er oppfylt, sendes en anmodning til Nærings- og fiskeridepartementet om å notifisere søkeren i NANDO-databasen (NANDO står for «New Approach Notified and Designated Organisations»). Når departementet har notifisert søkeren gjennom EU-kommisjonens elektroniske meldingsverktøy, har Kommisjonen og de andre EØS-medlemsstatene to uker på seg til å melde sine innsigelser mot notifiseringen. Dersom ingen innsigelser blir registrert innen fristen, blir samsvarsvurderingsorganet et meldt organ i NANDO, og får tildelt et NoBo-nummer.

§ 3-3. Identifikasjonsnumre og lister over meldte organer

§ 3-3. Identifikasjonsnumre og lister over meldte organer

Meldte organer blir tildelt et identifikasjonsnummer av Kommisjonen. Et meldt organ skal tildeles bare ett identifikasjonsnummer selv om det er utpekt i samsvar med flere regelverk.
Kommisjonen offentliggjør listen over de organene som er godkjent i samsvar med denne forskriften i en egen database (NANDO). Listen skal også inneholde de identifikasjonsnumrene organene er tildelt, og den virksomheten de er godkjent for. Kommisjonen sikrer at listen blir ajourført.

§ 3-4. Endringer av godkjenninger

§ 3-4. Endringer av godkjenninger

Dersom Statens jernbanetilsyn har fastslått eller er blitt informert om at et meldt organ ikke lenger oppfyller kravene fastsatt i § 2-1 til § 2-3, eller oppfyller sine forpliktelser, skal Statens jernbanetilsyn enten begrense, midlertidig oppheve eller trekke tilbake godkjenningen, avhengig av hvor alvorlig det er at kravene eller forpliktelsene ikke er oppfylt. Statens jernbanetilsyn skal umiddelbart informere Kommisjonen og de andre EØS-medlemsstatene om dette.
Dersom en godkjenning begrenses, midlertidig oppheves eller trekkes tilbake, eller dersom det meldte organet har sluttet sin virksomhet, skal Statens jernbanetilsyn sikre at organets arkiver enten blir behandlet av et annet meldt organ, eller er tilgjengelig for Statens jernbanetilsyn dersom tilsynet ber om det.