§ 2-2. Upartiskhet hos samsvarsvurderingsorganer

§ 2-2. Upartiskhet hos samsvarsvurderingsorganer

Et samsvarsvurderingsorgan skal være et tredjepartsorgan som er uavhengig av organisasjonen det vurderer, og av produsenten av produktet det vurderer. Samsvarsvurderingsorgan skal garantere at organet, dets øverste ledelse og vurderingspersonalet er upartisk.
Samsvarsvurderingsorgan kan være med i en næringslivs- eller yrkesorganisasjon som representerer foretak som deltar i konstruksjonen, produksjonen, leveringen, monteringen, bruken eller vedlikeholdet av produkter som organet vurderer. Dette forutsetter at organet er uavhengig av disse foretakene, og at det ikke foreligger interessekonflikter.
Et samsvarsvurderingsorgan, dets øverste ledelse og vurderingspersonalet, skal ikke være de som konstruerer, produserer, leverer, installerer, kjøper, eier, bruker eller vedlikeholder produktene de vurderer, og heller ikke være representant for noen av disse partene. Dette skal ikke hindre bruk av vurderte produkter som er nødvendige for organets virksomhet, eller bruk av slike produkter for personlige formål.
Et samsvarsvurderingsorgan, dets øverste ledelse og vurderingspersonalet, skal ikke delta direkte i konstruksjonen, produksjonen, markedsføringen, installeringen, bruken eller vedlikeholdet av disse produktene, eller representere parter som deltar i slik virksomhet. De skal ikke delta i virksomhet som kan være i strid med deres uavhengighet eller integritet i forbindelse med den samsvarsvurderingsvirksomheten de er utpekt for. Dette forbudet gjelder særlig rådgivningstjenester.
Samsvarsvurderingsorgan skal sikre at deres datterforetaks eller underleverandørers virksomhet ikke påvirker fortroligheten, objektiviteten eller upartiskheten i organets samsvarsvurderingsvirksomhet.
Samsvarsvurderingsorgan og deres personale skal utøve sin samsvarsvurderingsvirksomhet med den høyeste grad av faglig integritet og ha de nødvendige tekniske kvalifikasjonene på det aktuelle området. De skal ikke la seg utsette for noen form for press eller påvirkning, særlig av økonomisk art, som vil kunne påvirke deres avgjørelser eller resultatene av deres samsvarsvurderingsvirksomhet. Dette gjelder særlig for personer eller grupper av personer som er berørt av resultatene av denne virksomheten.
Godtgjøringen til et samsvarsvurderingsorgans øverste ledelse og til vurderingspersonalet skal ikke være avhengig av antallet utførte vurderinger eller av resultatene av slike vurderinger.