§ 2-1. Krav til samsvarsorganer

§ 2-1. Krav til samsvarsorganer

For å kunne meldes skal et samsvarsvurderingsorgan oppfylle kravene fastsatt i denne bestemmelsen, og i § 2-2 og § 2-3.
Et samsvarsvurderingsorgan skal kunne utføre alle oppgaver som det er tillagt i samsvar med de tekniske spesifikasjonene for samtrafikkevne (TSI) som det er utpekt for, uansett om disse oppgavene utføres av organet selv eller på dets vegne og ansvar.
Samsvarsvurderingsorgan skal til enhver tid ha
 1. a.
  nødvendig personell med teknisk kunnskap og tilstrekkelig og relevant erfaring til å utføre samsvarsvurderingene,
 2. b.
  nødvendige framgangsmåter for å utføre samsvarsvurderingene, som tar hensyn til foretakets størrelse, i hvilken sektor det driver sin virksomhet, dets struktur, hvor kompleks teknologien i det aktuelle produktet er, og produksjonsprosessens masse- eller seriepreg,
 3. c.
  dokumentasjon på framgangsmåtene for samsvarsvurderingene, som sikrer åpenhet og evne til å gjennomføre disse, og
 4. d.
  en egnet metode for å skille mellom de oppgavene det utfører som et meldt organ og annen virksomhet.
Samsvarsvurderingsorgan skal ha nødvendige midler til å kunne utføre de tekniske og administrative oppgavene som er forbundet med samsvarsvurderingen, og tilgang til alt nødvendig utstyr eller alle nødvendige anlegg.
Samsvarsvurderingsorgan skal tegne ansvarsforsikring.
Personalet i samsvarsvurderingsorgan har taushetsplikt med hensyn til alle opplysninger de får kjennskap til når de utfører sine oppgaver, unntatt overfor relevante myndigheter.
Samsvarsorganer skal delta i eller sikre at deres vurderingspersonale deltar i relevant standardiseringsvirksomhet og i samordningsgrupper for samsvarsvurderingsorganer som er opprettet i samsvar med relevant EØS-regelverk, eller sikre at deres vurderingspersonale blir informert om dette arbeidet. De beslutningene og dokumentene som er resultat av samordningsgruppens arbeid, skal samsvarsvurderingsorganer bruke som generelle retningslinjer.
Samsvarsvurderingsorganer som er godkjent for delsystemer for styring, kontroll og signal montert langs sporet og om bord, skal delta i ERTMS-gruppen nevnt i artikkel 29 i forordning (EU) 2016/796 eller sikre at deres vurderingspersonale blir informert om virksomheten til gruppen. De skal følge retningslinjene som er utarbeidet som et resultat av arbeidet til denne gruppen. Dersom de anser det som uhensiktsmessig eller umulig å følge dem, skal de bidra til å kontinuerlig forbedre retningslinjene ved å legge observasjonene sine fram for drøfting i ERTMS-gruppen.