Til startsiden

Kapittel II. Samsvarsvurderingsorgan

§ 2-1. Krav til samsvarsorganer

§ 2-1. Krav til samsvarsorganer

For å kunne meldes skal et samsvarsvurderingsorgan oppfylle kravene fastsatt i denne bestemmelsen, og i § 2-2 og § 2-3.
Et samsvarsvurderingsorgan skal kunne utføre alle oppgaver som det er tillagt i samsvar med de tekniske spesifikasjonene for samtrafikkevne (TSI) som det er utpekt for, uansett om disse oppgavene utføres av organet selv eller på dets vegne og ansvar.
Samsvarsvurderingsorgan skal til enhver tid ha
 1. a.
  nødvendig personell med teknisk kunnskap og tilstrekkelig og relevant erfaring til å utføre samsvarsvurderingene,
 2. b.
  nødvendige framgangsmåter for å utføre samsvarsvurderingene, som tar hensyn til foretakets størrelse, i hvilken sektor det driver sin virksomhet, dets struktur, hvor kompleks teknologien i det aktuelle produktet er, og produksjonsprosessens masse- eller seriepreg,
 3. c.
  dokumentasjon på framgangsmåtene for samsvarsvurderingene, som sikrer åpenhet og evne til å gjennomføre disse, og
 4. d.
  en egnet metode for å skille mellom de oppgavene det utfører som et meldt organ og annen virksomhet.
Samsvarsvurderingsorgan skal ha nødvendige midler til å kunne utføre de tekniske og administrative oppgavene som er forbundet med samsvarsvurderingen, og tilgang til alt nødvendig utstyr eller alle nødvendige anlegg.
Samsvarsvurderingsorgan skal tegne ansvarsforsikring.
Personalet i samsvarsvurderingsorgan har taushetsplikt med hensyn til alle opplysninger de får kjennskap til når de utfører sine oppgaver, unntatt overfor relevante myndigheter.
Samsvarsorganer skal delta i eller sikre at deres vurderingspersonale deltar i relevant standardiseringsvirksomhet og i samordningsgrupper for samsvarsvurderingsorganer som er opprettet i samsvar med relevant EØS-regelverk, eller sikre at deres vurderingspersonale blir informert om dette arbeidet. De beslutningene og dokumentene som er resultat av samordningsgruppens arbeid, skal samsvarsvurderingsorganer bruke som generelle retningslinjer.
Samsvarsvurderingsorganer som er godkjent for delsystemer for styring, kontroll og signal montert langs sporet og om bord, skal delta i ERTMS-gruppen nevnt i artikkel 29 i forordning (EU) 2016/796 eller sikre at deres vurderingspersonale blir informert om virksomheten til gruppen. De skal følge retningslinjene som er utarbeidet som et resultat av arbeidet til denne gruppen. Dersom de anser det som uhensiktsmessig eller umulig å følge dem, skal de bidra til å kontinuerlig forbedre retningslinjene ved å legge observasjonene sine fram for drøfting i ERTMS-gruppen.

§ 2-2. Upartiskhet hos samsvarsvurderingsorganer

§ 2-2. Upartiskhet hos samsvarsvurderingsorganer

Et samsvarsvurderingsorgan skal være et tredjepartsorgan som er uavhengig av organisasjonen det vurderer, og av produsenten av produktet det vurderer. Samsvarsvurderingsorgan skal garantere at organet, dets øverste ledelse og vurderingspersonalet er upartisk.
Samsvarsvurderingsorgan kan være med i en næringslivs- eller yrkesorganisasjon som representerer foretak som deltar i konstruksjonen, produksjonen, leveringen, monteringen, bruken eller vedlikeholdet av produkter som organet vurderer. Dette forutsetter at organet er uavhengig av disse foretakene, og at det ikke foreligger interessekonflikter.
Et samsvarsvurderingsorgan, dets øverste ledelse og vurderingspersonalet, skal ikke være de som konstruerer, produserer, leverer, installerer, kjøper, eier, bruker eller vedlikeholder produktene de vurderer, og heller ikke være representant for noen av disse partene. Dette skal ikke hindre bruk av vurderte produkter som er nødvendige for organets virksomhet, eller bruk av slike produkter for personlige formål.
Et samsvarsvurderingsorgan, dets øverste ledelse og vurderingspersonalet, skal ikke delta direkte i konstruksjonen, produksjonen, markedsføringen, installeringen, bruken eller vedlikeholdet av disse produktene, eller representere parter som deltar i slik virksomhet. De skal ikke delta i virksomhet som kan være i strid med deres uavhengighet eller integritet i forbindelse med den samsvarsvurderingsvirksomheten de er utpekt for. Dette forbudet gjelder særlig rådgivningstjenester.
Samsvarsvurderingsorgan skal sikre at deres datterforetaks eller underleverandørers virksomhet ikke påvirker fortroligheten, objektiviteten eller upartiskheten i organets samsvarsvurderingsvirksomhet.
Samsvarsvurderingsorgan og deres personale skal utøve sin samsvarsvurderingsvirksomhet med den høyeste grad av faglig integritet og ha de nødvendige tekniske kvalifikasjonene på det aktuelle området. De skal ikke la seg utsette for noen form for press eller påvirkning, særlig av økonomisk art, som vil kunne påvirke deres avgjørelser eller resultatene av deres samsvarsvurderingsvirksomhet. Dette gjelder særlig for personer eller grupper av personer som er berørt av resultatene av denne virksomheten.
Godtgjøringen til et samsvarsvurderingsorgans øverste ledelse og til vurderingspersonalet skal ikke være avhengig av antallet utførte vurderinger eller av resultatene av slike vurderinger.

§ 2-3. Personalet hos samsvarsvurderingsorgan

§ 2-3. Personalet hos samsvarsvurderingsorgan

Personalet med ansvar for å utføre samsvarsvurderinger skal ha følgende kvalifikasjoner:
 1. a.
  solid teknisk og yrkesrettet opplæring som omfatter all samsvarsvurderingsvirksomhet som det tekniske kontrollorganet er utpekt for,
 2. b.
  tilfredsstillende kunnskap om de kravene som gjelder for vurderingene de utfører, og den nødvendige myndigheten til å utføre disse vurderingene,
 3. c.
  tilfredsstillende kunnskap om og forståelse av de grunnleggende kravene, de gjeldende harmoniserte standardene og de relevante bestemmelsene i EØS-regelverket,
 4. d.
  kvalifikasjoner til å utarbeide sertifikater, protokoller og rapporter som viser at vurderingene er utført.

§ 2-4. Formodning om samsvar for samsvarsvurderingsorganer

§ 2-4. Formodning om samsvar for samsvarsvurderingsorganer

Et samsvarsvurderingsorgan skal antas å oppfylle kravene i § 2-1 til § 2-3 når det er akkreditert i samsvar med kravene i EØS-vareloven.

Norsk Akkreditering verifiserer at kravene i EØS-vareloven er oppfylt og utsteder akkrediteringsbevis.