§ 1-3. Meldermyndighet

§ 1-3. Meldermyndighet

Statens jernbanetilsyn er meldermyndighet, og har ansvaret for utpeking av, melding om og tilsyn med samsvarsvurderingsorganer.
Statens jernbanetilsyn skal informere om hvilke organer som har tillatelse til å utføre samsvarsvurderinger etter denne forskriften.
Statens jernbanetilsyn skal informere om prosessen for utpeking av, melding om og tilsyn med samsvarsvurderingsorganer, og om eventuelle endringer i disse prosessene.
Vurderinger og tilsyn skal utføres av akkrediteringsorgan i henhold til og i samsvar med EØS-vareloven. Dersom Statens jernbanetilsyn delegerer eller på annen måte overlater utpekingen, meldingen eller tilsynet nevnt i første ledd, til et organ som ikke er et statlig foretak, skal dette organet være en juridisk person og oppfylle kravene fastsatt i kapittel II i denne forskriften I tillegg skal organet ha forsikring for å dekke erstatningsansvar som måtte oppstå som følge av virksomheten. Statens jernbanetilsyn har ansvaret for de oppgavene som utføres av organet.
Statens jernbanetilsyn skal sørge for at de organene de har meldt, enten direkte eller gjennom utpekte representanter, deltar i arbeidet til sektorgruppen av meldte organer opprettet i samsvar med artikkel 24 i forordning (EU) 2016/796.

Statens jernbanetilsyn kan føre tilsyn med samsvarsvurderingsorganer, men tilsynet omfatter ikke verifisering av kravene som gjelder for samsvarsvurderingsorganer etter forskriftens §§ 2-1 til 2-3. Oppfyllelsen av disse kravene er en del av grunnlaget for samsvarsvurderingsorganenes akkreditering, og det er Norsk Akkreditering som verifiserer at kravene er oppfylt gjennom sin årlige revisjon av samsvarsvurderingsorganet. Statens jernbanetilsyn kan be om å få se forrige revisjonsrapport for å kontrollere at grunnlaget for akkrediteringen fremdeles er til stede.

Forvaltningsloven kapittel II til VI gjelder for meldte organer etter lov om tekniske kontrollorgan § 5. Statens jernbanetilsyn kan derfor også føre tilsyn med at meldte organer følger forvaltningslovens regler.